baner półmaratonu

Regulamin

REGULAMIN
23. PKO Półmaratonu dookoła Jeziora Żywieckiego

 1. ORGANIZATOR: Starostwo Powiatowe w Żywcu.

Kontakt: Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu ul. Ks. Prał. S. Słonki 24 tel. 33 860 22 44 poniedziałek, wtorek, piątek 7:00 – 15:00, środa 7:00 – 17:00, czwartek 7:00–13:00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: tksp@zywiec.powiat.pl.

 

I. TERMIN I MIEJSCE: 17 marca 2024 r., godzina 10:00 (niedziela).

 1. Start biegu może ulec niewielkiej zmianie, będzie to uzależnione od ruchu pociągów relacji Żywiec – Bielsko – Biała – Żywiec.
 2. Start i meta: Rynek w Żywcu

II. DYSTANS I TRASA

 1. Długość trasy wynosi 21 km 97,5 metra. Trasa posiada atest PZLA.
 2. Trasa: dookoła Jeziora Żywieckiego. START: Rynek – Nowy Most – Zarzecze – Mała Tresna – Zapora – Tresna – Oczków – Moszczanica – Rynek –
 3. Bieg odbywać się będzie przy ruchu ograniczonym. W godz. 10:00 – 13:00 będzie obowiązywał ruch kołowy wokół Jeziora Żywieckiego przeciwny do kierunku biegu (wyjątek stanowić będą pojazdy Organizatora), obowiązek dotyczy również rowerów, rolek, deskorolek oraz innych urządzeń mechanicznych.
 4. Trasa dla uczestników zostanie oznaczona znakami co 1 km.
 5. Na trasie będą zlokalizowane 4 punkty odżywcze: na 6, 10, 15 i 19 km trasy oraz dwa punkty kontrolne (pomiar czasu).
 6. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie oraz starcie i mecie biegu.

 III. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem startu jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki i uiszczenie opłaty startowej.
 2. W biegu mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu 17 marca 2024 r. ukończą 18 lat.
 3. Dokonując zgłoszenia do Biegu, zawodnik oświadcza, że jest świadomy zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem oraz że jego stan zdrowia pozwala na udział w tym Biegu i startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych.
 4. Zawodnicy przed startem mają obowiązek ustawić się w strefie startowej zgodnie z zadeklarowanym przez siebie planowanym czasem ukończenia biegu. Niepodanie tej informacji podczas rejestracji będzie skutkowało automatycznym przydziałem do ostatniej strefy startowej;

        Strefa „Elita”    czas do 1:20:00
        Strefa I              czas od 1:20:00 do 1:40:00
        Strefa II             czas od 1:40:00 do 2:00:00
        Strefa III            czas powyżej 2:00:00

 1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać przypięty numer startowy.
 2. Pomiar czasu będzie z wykorzystaniem chipów w numerze. Wszelkie klasyfikacje sporządzane będą na podstawie czasu netto za wyjątkiem pierwszych 50-ciu zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg. czasu brutto.
 3. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie półmaratonu i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 3 godzin. Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
 4. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.
 5. W przypadku pojawienia się na trasie pojazdu uprzywilejowanego, uczestnicy Biegu zobowiązani są do przerwania Biegu i umożliwienia przejazdu.
 6. Ze względów bezpieczeństwa uczestników biegu, Organizator wprowadza bezwzględny zakaz poruszania się biegaczom z psami, wózkami dziecięcymi, kijami itp. Zabrania się również poruszania na rowerach osobom towarzyszącym uczestnikom biegu. Niezastosowanie się do powyższych zasad skutkuje wykluczeniem uczestnika z biegu.

 IV. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia uczestnictwa w Półmaratonie przyjmowane są do dnia 3 marca 2024 za pośrednictwem stron: www.halfmarathon.zywiec.pl, www.datasport.pl lub www.maratonypolskie.pl.
 2. Za ważne zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz wpłacenie opłaty startowej.
 3. Podczas rejestracji przez formularz zgłoszeniowy zawodnik ma możliwość wyboru koszulki (wraz z rozmiarem) lub ręcznika. Możliwość wyboru koszulki jest tylko i wyłącznie do 02.2024 r. po tym czasie zawodnik rejestrujący się do biegu będzie miał tylko możliwość wyboru ręcznika.

 V. Opłata startowa

 1. Opłatę startową za pośrednictwem ww. stron należy uiścić w następujących wysokościach:
 • 100 zł przelewem: za pośrednictwem płatności elektronicznych po uprzedniej internetowej rejestracji w terminie: do dnia 31.12.2023 r.
 • 120 zł przelewem: za pośrednictwem płatności elektronicznych po uprzedniej internetowej rejestracji w terminie: od dnia 1.01.2024 r. do dnia 31.01.2024 r.
 • 150 zł przelewem: za pośrednictwem płatności elektronicznych po uprzedniej internetowej rejestracji od dnia 01.02.2024 r. do dnia 03.03.2024 r.
 • 200 zł w Biurze Zawodów 16 - 17 marca 2024 r. (w przypadku dostępnych pakietów startowych).
 1. UWAGA MIESZKAŃCY ŻYWIECCZYZNY!

      Mieszkańcy powiatu żywieckiego (decyduje stałe zameldowanie), którzy dokonają zgłoszenia do dnia 31.12.2023 r. opłata startowa 
      obniża się o 30%. Po tym terminie opłata startowa będzie w pełnej wysokości.

 1. W sprawach dotyczących płatności elektronicznej prosimy o kontakt bezpośrednio na adres mailowy: platnosci@datasport.pl.
 2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 3. Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w półmaratonie, a nie opłatą za pakiet startowy. Opłata ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów organizacyjnych półmaratonu.
 4. Grawerowanie medalu przez firmę GRAWERBUS – DODATKOWA OPŁATA 25 zł. Grawerowanie będzie zautomatyzowane z użyciem kodu QR z numeru startowego. Należy podejść do oznaczonego stanowiska z medalem i numerem startowym.

VI .Cesja i przepisanie pakietu startowego

 1. Organizator dopuszcza możliwość przepisania pakietu startowego na innego zawodnika do dnia 03.03.2024 r.
 2. Opcja bezpłatnej cesji na rzecz innej, wskazanej osoby będzie dostępna w panelu zawodnika po zalogowaniu się do systemu zapisów datasport.pl.

 VII. Faktury

 1. W związku ze zmianą przepisów w zakresie wystawiania faktury vat przy  sprzedaży ewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym, informujemy, iż z dniem 01.01.2020 roku osoby, które będą chciały aby opłata wpisowego potwierdzona zastała  fakturą VAT  na rzecz podatnika podatku od towarów i usług, winny zgłosić ten fakt, przed zapłatą wpisowego, bezpośrednio księgowości  MOSiR  w Żywcu na adres: gl.ksiegowa@mosir-zywiec.pl lub sekretariat@mosir-zywiec.pl. W przypadku opłaty wpisowego bez podania informacji o numerze NIP na ww. adresy nie będzie możliwości uzyskania faktury VAT.

VIII. Biuro zawodów

 1. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie w dniu 16 marca 2024 r. w godz. 8:00 – 20:00 w Muzeum Miejskim w Żywcu - Stary Zamek (Dział Etnografii) ul. Zamkowa 2 oraz w dniu startu 17 marca 2024 r. od godz. 7:30 – 9:30 w Biurze Zawodów na Żywieckim Rynku.
 2. Do weryfikacji będzie potrzebny kod QR otrzymany mailem lub smsem.
 3. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w późniejszym terminie.
 4. W przypadku odbioru pakietu startowego uczestnika przez inne osoby, wymagane jest przekazanie tej osobie biletu z QR kodem, który osoba ta okaże w Biurze Zawodów.

 IX. Noclegi

 1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Żywcu, 34-300 Żywiec, ul. KEN 3, tel. (33) 861-26-39 http://sm-zywiec.pl/ adres e-mail ssmzywiec@poczta.onet.pl.
 2. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zarzeczu, ul. Beskidzka 80, 34-325 Łodygowice. http://www.ssmzarzecze.pl/ adres e-mail             ssm-zarzecze@zywiec.powiat.pl.

 X. Klasyfikacja

 1. W półmaratonie będą następujące klasyfikacje
  a) Kategoria generalna kobiet i mężczyzna I – VI
  b) Kategoria wiekowa kobiet i mężczyzn I – III

             M 18 – 29 lat              K 18 – 29 lat
             M 30 – 39 lat              K 30 – 39 lat
             M 40 – 49 lat              K 40 – 49 lat
             M 50 – 59 lat              K 50 – 59 lat
             M 60 – 69 lat              K 60 – 69 lat
             M 70 lat i powyżej      K 70 lat i powyżej

       c) Lotna premia kobiet i mężczyzn I – III

    2. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

    a) W klasyfikacji drużynowej udział mogą wziąć drużyny reprezentujące firmy, instytucje, kluby sportowe, służby mundurowe, a także   
    biegacze startujący pod jedną nazwą.
    b) Drużyna składa się z minimum 4 osób w tym minimum 1 kobiety. Nie ma górnego ograniczenia liczby członków drużyny.
    c) Udział w drużynie należy zadeklarować w czasie rejestracji wpisując w odpowiednie pole nazwę drużyny, niezależnie od nazwy klubu.
    d) Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę czasów 4 najlepszych zawodników z danej drużyny w tym minimum 1 kobiety, pod
    warunkiem wpisania jednobrzmiącej nazwy drużyny w formularzu zgłoszeniowym (o zwycięstwie decyduje najniższa suma czasów jej 
    członków).

XI. Nagrody

 1. Nagrody finansowe w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

       I miejsce         1 500 zł
       II miejsce           700 zł
      III miejsce           600 zł
      IV miejsce          500 zł
       V miejsce          400 zł
      VI miejsce          300 zł

    2. Nagrody finansowe dla trzech pierwszych Polek i trzech pierwszych Polaków

        I miejsce         1 000 zł
       II miejsce            600 zł
      III miejsce            400 zł

   3. Lotna Premia (Półmetek – Zapora w Tresnej) – nagrody finansowe dla kobiet i mężczyzn

      I miejsce             500 zł
     II miejsce             300 zł
     III miejsce            200 zł

   4. W kategoriach wiekowych zostaną przyznane nagrody rzeczowe o wartości około:

      I miejsce         300 zł
     II miejsce         250 zł
    III miejsce         200 zł

   5. Ponadto:

     a) nagroda finansowa w wysokości 500 zł dla zawodnika (zawodniczki), który(a) ustanowi nowy rekord trasy. Dotychczasowi rekordziści
         trasy to:

 • w kategorii mężczyzn: Tomasz Grycko (Polska) 01:05:54 (2022 r.)
 • w kategorii kobiet: Barsosio Stellah Jepnegetich (Kenia) 01:14:15 (2016 r.);

     b) upominki dla 3 najlepszych zawodników i zawodniczek powiatu żywieckiego;
     c) upominki dla 3 najlepszych zawodników i zawodniczek miasta Żywca;
     d) upominki dla najstarszej uczestniczki oraz uczestnika biegu;
     e) upominek dla 30 zawodniczki/ka na mecie od Organizatora 30. Biegu Fiata;
     f) upominek dla 14 zawodniczki/ka na mecie od Organizatora 14. Cieszyńskiego Fortuna Biegu
     g) statuetki dla 4 najlepszych zawodników w trzech drużynach w klasyfikacji drużynowej.

  6. Zdobywcom nagród finansowych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  7. Odbioru nagród można dokonać wyłącznie osobiście podczas ceremonii dekoracji.
  8. Ceremonia ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagród planowana jest w dniu zawodów około godziny 13:30 na Żywieckim Rynku.

 XII. Świadczenia organizatora

 1. W ramach pakietu startowego, każdy uczestnik zawodów otrzyma:
 • pamiątkowy medal za ukończenie zawodów,
 • numer startowy z agrafkami i chipem,
 • pamiątkowy ręcznik lub koszulkę,
 • upominki, materiały reklamowe sponsorów i inne.

     Nie zapominaj, że pakiet obejmuje:

 • posiłek regeneracyjny na mecie,
 • wodę na punktach odżywczych i mecie,
 • profesjonalny pomiar czasu,
 • profesjonalne zabezpieczenie medyczne,
 • zabezpieczenie trasy i ochronę,
 • i wiele innych spraw, których nie widać gołym okiem.

  2. Depozyt
 • Znajdował się będzie w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żywcu ul. Zielona 7. Czynny w dniu 17 marca 2024 roku, w godzinach 8:00-14:00.
 • Organizator zapewnia worki do depozytu.
 • Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego.
 • Zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione poza wyznaczonym depozytem oraz pozostawione w depozycie, po zakończeniu wyznaczonych godzin pracy depozytu.
 • Rzeczy pozostawione w depozycie należy odebrać w dniu 17 marca 2024 r., do godz. 14:00. Po godzinach pracy depozytu, w celu odebrania pozostawionych rzeczy należy kontaktować się z Organizatorem.

  3. Prysznice i posiłki
  Znajdować się będą na obszarze Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żywcu ul. Zielona 7.

 XIII. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Żywiecki – Starostwo Powiatowe  w Żywcu, z siedzibą w Żywcu, ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z danymi osobowymi, którym jest Helena Miodońska, dane kontaktowe: Starostwo Powiatowe w Żywcu, ul. Krasińskiego 13, adres e‑mail: iod@zywiec.powiat.pl, nr tel. 338605018.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia zapisów na 22. Półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego oraz przez okres jego trwania.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 14 dni od zakończenia biegu, zaś w zakresie udzielonej zgody na upowszechnienie wizerunku do czasu wygaśnięcia roszczeń z tego tytułu.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w stosunku do przetwarzanych danych.
 6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy prawa.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym dla dokonania zapisu na bieg oraz jego realizacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niedopuszczenie do udziału w zapisach na bieg.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Dyrektor biegu: Mirosław Dziergas

Tel. 33 860 22 44
E-mail: tksp@zywiec.powiat.pl