baner półmaratonu

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.halfmarathon.zywiec.pl/

Starostwo Powiatowe w Żywcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Półmaratonu Żywieckiego.

  • Data publikacji strony internetowej: 2009-11-18.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-11-19.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

•Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych. •Niektóre zdjęcia mogą nie zawierać opisów. •Brak podwyższonego kontrastu (czarne tło, żółte litery). •Dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego. •Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF mogą nie być w całości dostępne cyfrowo.

•Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-06.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mirosław Dziergas, tksp@zywiec.powiat.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 860 22 44. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja 34 - 300 Żywiec ul. Ks. Pr. S. Słonki 24: Budynek biurowy, 1 piętrowy. Wejście do budynku z poziomu gruntu, bezpośrednio do windy, umożliwiającej przejazd do Wydziału Turystyki, Kultury i Sportu. W urzędzie jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych. Należy jednak wcześniej zgłosić taką potrzebę np. poprzez email.